Innsamling til Jordbruksskolenes Venner

Jordbruksskolenes Venner er avhengige av støtte for å kunne arbeide som vi gjer i samarbeid med dei to jordbruksskulane på Madagaskar, Tombontsoa og Fihaonana. Arbeidet har sidan 2007 gitt skulane ei god utvikling både på skulesida og i gardsbruka.

Innsamling på Finnøy

Marit Vignes og Aud Marit Vignes er to av damene som har stått for innsamlinga til JV på Finnøy også dette året. Dei har arrangert to basarar tidlegare, den siste 30.november 2018. I år blei utlodninga gjort digitalt med at folk kjøpte lodd på nettet. Mange fine gevinstar var gitt frå næringslivet og privatpersonar. Det kom inn rundt 23.000 kroner til arbeidet på jordbruksskulane på denne utlodninga.

Inspirasjon frå Madagaskar

Marit og Terje Vignes var med på ein jordbrukstur til Madagaskar i november 2014 som Jordbruksskolenes Venner var med og arrangerte. Sidan har interessa for arbeidet på jordbruksskulane vore stor hos Marit og Terje Vignes. Dei såg kor viktig dette arbeidet har vore sidan starten i 2007, og den framgang det har vore på skulane. Dei har derfor arrangert basarar på Finnøy for å samle inn pengar til arbeidet vidare.

Takk for innsatsen

Styret i Jordbruksskolenes Venner vil rette ei varm takk til dykk på Finnøy for den store innsatsen de har gjort for å samle inn pengar fleire gonger! Vi er glade for at vi kan rekne med dykk i dette viktige arbeidet.

 

Marit Meltveit Vignes og Aud Marit Vignes har vore ansvarlege for den digitale basaren nå. Og tidlegae basarar.

 

Terje Vignes følgjer interessert med på foringa i fjøset på Fihaonana.
Foto Arne Dragsund

 

Frå basaren på Finnøy 30.november 2018.

Foto Arne Dragsund

 

Basar til inntekt for Jordbruksskolenes Venner

Fredag 30.november var det basar på Emmaus bedehus på Finnøy til inntekt for arbeidet på de to jordbruksskolene Tombontsoa og Fihaonana.

Drivkraft i samarbeidet med JV

Marit Meltveit Vignes er en drivkraft i samarbeidet med JV. Dette er andre gangen hun organiserer en basar til inntekt for JV. Hun og mannen, Terje, var med på en tur til Madagaskar for noen år siden, der vi besøkte jordbruksskolene og andre prosjekter innen landbruket. Så hun kjenner dette arbeidet godt, og så også behovet for støtte til skolene.

Innslag fra Madagaskar

Kjell Dale hadde på basaren en orientering om forbedring av redskaper for oksetrekkraft som nå foregår på Tombontsoa, sammen med fire bønder i området. Blant annet har han og Kolbjørn Lerstøl montert en veltefjøl av hard nylon på en okseplog, og denne fungerer utmerket. De har også laget en såmaskin for mais som kan trekkes av okser. Marta Dale viste bilder fra folkelivet på Madagaskar med tanker om livet blant gasserne. Strandakameratene sang og Arne Dragsund holdt andakt. Takk til ildsjelene på Finnøy for at de arrangerte denne basaren, og for pengene som kom inn til arbeidet i JV.


Godt med folk på basaren en fredags kveld

 

Strandakameratene hadde vakker sang på basaren

 

Initiativtaker og organisator for basaren, Marit Meltveit Vignes. 

 

Ny samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap

Jordbruksskolenes Venner og NMS har hatt ei samarbeidsavtale nokre år. Fredag 2. mars -18 vart ei ny avtale for 2018- 20 skrive under. Frå JV møtte leiar i styret, Rolf Moi, og frå NMS Anne Karin Kristensen som er seksjonsleiar for diakoni.

Viktig samarbeid

Hensikten med denne avtalen er og synleggjere korleis ein kan samarbeide når det gjeld innsamling av pengar, utsending av pengar til skulane, informasjon om det som skjer i kyrkja som eig dei to jordbruksskulane, og ikkje minst halde kvarandre orienterte om dei planar JV og NMS har om drifta av dei to skulane.

Kontakten med skulane

JV har den direkte kontakten med skulane til ei kvar tid. Når skulane søkjer om pengar til eit prosjekt, eller innkjøp av maskinar og utstyr, sender dei søknaden via dei kyrkjelege kanalane før den kjem til JV for behandling i styret. Det kan vere litt fram og tilbake mellom JV og skulane om tekniske ting i samband med søknaden. Men når søknaden er ferdig og sendt slik den skal, vil styret i JV behandle den fort. Og skulane får eit raskt svar tilbake. I samarbeidsavtalen står det såleis litt om korleis samarbeidet mellom JV og skulane skal foregå på mange område. Mellom anna at skulane skal sørge for hus og kost til dei som kjem på dugnadsoppdrag frå Norge, samt intern transport på Madagaskar.

 

Anne Karin Kristensen og Rolf Moi skriv under avtalen.

Foto: Eivind Hauglid

Samarbeidsavtale mellom Jordbruksskolenes Venner og Det Norske Misjonsselskap

Samarbeidsavtalen sier blant annet at Jordbruksskolenes Venner kan gå gjennom NMS med sine gaver til arbeidet på jordbruksskolene. Dette gir anledning til skattefritak på gavene som sendes på denne måten. Enkeltgaver kan sendes til konto 8220.02.85030, merket med prosjektnummer 723653 eller ved avtalegiro. NMS sender pengene videre til Madagaskar i samsvar med det som avtalen sier om dette.

Det nytter

Styret i JV er veldig takknemlig for all støtte gjennom de siste åra. Pengene er brukte til innkjøp av traktorer, utstyr og redskaper, oppdyrking av jord som har ligget brakk, byggeprosjekter som landkummer, fjøs, grisehus og utsending av containere fulle med utstyr og mye mer. Folk fra JV som reiser ut på dugnader, betaler reisen selv, og skolene holder hus og opphold den tiden dugnaden pågår. Målet med innsatsen i Jordbruksskolenes Venner er å skape gode og bærekraftige jordbruksskoler for ungdommen på Madagaskar. Vi gleder oss over stor framgang på skolene i dag. Så det nytter!